Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
(platné od 25.5.2018)

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují expresní přepravní služby poskytované společností WFD,s.r.o. (dále jen„přepravce“). Použitím některé z těchto služeb odesílatel stvrzuje, že přistupuje na VOP bez výjimky. Znamená to, že VOP jsou nadřazené jakýmkoliv rozdílným podmínkám odesílatele.

Článek 1 – HOUSE AIR WAY BILL (dále jen „přepravní list“ nebo „HAWB“)
Odesílatel prohlašuje, že přepravní list byl vyplněn přímo jím nebo přepravcem podle jeho instrukcí. Přepravní list (HAWB) nemůže být předmětem dalšího vyjednávání. Odesílatel se zaručuje, že je vlastníkem obsahu zásilky svěřené přepravci nebo že je zplnomocněn jednat jménem skutečného vlastníka. Odesílatel dále prohlašuje, že důsledně akceptuje tyto VOP v plné míře jako vlastník nebo jako pověřený jeho jménem nebo jménem všech ostatních osob, které mají nějaké právo ve vztahu k obsahu zásilky, které se to týká.

Článek 2 – ZÁVAZKY ODESÍLATELE & JEHO PROHLÁŠENÍ
2.1. Odesílatel se zaručuje, že:
2.1.1. Skutečný obsah zásilky je totožný s popisem uvedeným na HAWB a že tento obsah nepatří do kategorie zásilek, které přepravce nepřepravuje (v souladu s Článkem 9).
2.1.2. Adresa příjemce je úplná (včetně poštovního směrovacího čísla a telefonního čísla) a uvedená buď v příslušném jazyce země určení nebo anglicky.
2.1.3. Obsah zásilky svěřený přepravci je správně zabalen tak, aby vyhovoval běžným překládacím a přepravním podmínkám v sektoru expresní přepravy.
2.1.4. Zásilka neporušuje žádná pravidla a zákony, konkrétně ty, které se týkají celního odbavení, dovozu a vývozu zboží v zemi původu, určení ani tranzitní. Na odesílatelovu žádost přepravce vyjmenuje všechny tranzitní země pro danou přepravu. Odesílatel zplnomocňuje přepravce ke zkompletování všech požadovaných dokumentů tak, aby vyhovovaly všem zásadním pravidlům a zákonům. Odesílatel potvrzuje, že veškeré informace, které verbálně sdělil přepravci nebo uvedl na HAWB nebo kterémkoli jiném dokumentu jsou přesné a úplné. Odesílatel se zaručuje, že odškodní přepravce v případě jakékoli vzniklé škody způsobené třetím stranám a převezme všechny požadavky, škody a účast, všechny pokuty a náklady vzniklé z pochybení odesílatele porušením výše zmíněných pravidel a zákonů.
Odesílatel se zaručuje zprostit přepravce od všech závazků přepravit nebo pokračovat v přepravě zásilky, pokud vyjde najevo, že obsah zásilky, která byla předána k přepravě, spadá do kategorie zboží, které podle článku 9 přepravce nepřepravuje, nebo že deklarovaná hodnota přepravované zásilky pro celní účely byla podhodnocena nebo byl uveden nepřesný popis zboží či adresy, které jsou neúplné nebo nepřesné či neodpovídají jazykovým pravidlům uvedeným výše, ať již úmyslně či ne. V takových případech se odesílatel za žádných okolností neodvolává na odpovědnost přepravce; jedná naopak jako ručitel přepravce, zajišťuje obhajobu, odškodní přepravce v případě jakékoli vzniklé škody způsobené třetím stranám a převezme všechny požadavky, škody a účast, všechny pokuty a náklady vzniklé v takových případech.
2.2. V případech uvedených v tomto článku hradí odesílatel všechny výdaje nastalé odesláním takové zásilky a výdaje vzniklé v případě, že zásilka se musí vrátit odesílateli nebo má být zadržena ve skladu.
2.3. Vzhledem k poskytovaným specifickým službám si přepravce vyhrazuje právo odmítnout přepravit nebo pokračovat v přepravě jakékoliv zásilky jménem odesílatele, jakož i odmítnout přepravit nebo pokračovat v přepravě jakéhokoliv druhu zásilky, u kterého existuje pravděpodobnost negativního vlivu na kvalitu poskytovaných služeb.
2.4. K přepravě svěřených zásilek používá přepravce všechny způsoby a prostředky, které považuje za vhodné, a stejně tak využít všechny subdodavatele, agenty, zprostředkovatele a přepravce, kteří jsou všichni považováni za předem zplnomocněné odesílatelem.
2.5. Odesílatel uděluje přepravci všechny pravomoci k vyřízení všech formalit týkajících se vývozu, dovozu a pokud je třeba i celního odbavení zásilek svým celním deklarantem, nebo nechat vyřídit tyto formality jiným celním deklarantem k tomuto účelu přepravcem pověřeným.

Článek 3 – KONTROLA ZÁSILEK
3.1. Přepravce, nebo kterákoli jiná třetí strana jednající místo něj, má právo (ne však závazek) kontrolovat povahu nebo obsah všech zásilek konkrétně, ne však výlučně, jejich otevřením. Tato kontrola za žádných okolností nemá vliv na odpovědnost přepravce.
3.2. Přepravce si vyhrazuje právo opravit jakékoli chyby v uvedené hmotnosti každé zásilky, aniž by byl nucen zachovat hmotnost původně uvedenou odesílatelem, a fakturovat odesílateli podle toho.

Článek 4 – ZÁSTAVA
Přepravce má právo vzít do zástavy všechny zásilky, které mu byly svěřeny, jako záruku za všechny nevyřízené pohledávky, včetně platby za přepravu, celní a skladovací poplatky nebo jiné náklady jakékoli povahy vzniklé přepravou.

Článek 5 – OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Odpovědnost přepravce za ztrátu či jakékoli poškození zásilky, dále popsána v článku 7, je limitována minimálně následujícími třemi částkami:
5.1. EUR 100
5.2. Výší škody, kterou zásilka svou ztrátou či poškozením utrpěla.
5.3. Skutečnou hodnotou obsahu zásilky s přihlédnutím k ceně za výměnu či nahrazení, nové vytvoření, rekonstrukci, opravu nebo prodej v místě a době odeslání, bez ohledu na komerční využití nebo konkrétní zájem odesílatele týkající se obsahu.

Článek 6 – VYLOUČENÍ NEPŘÍMÉHO POŠKOZENÍ
Za žádných okolností, kromě hrubé nedbalosti nebo podvodu, nenese přepravce odpovědnost za nepřímou ztrátu či poškození, ať je jejich příčina jakákoliv a bez ohledu na to, že si přepravce mohl být předem vědom možného poškození nebo ztráty. Takové nepřímé poškození nebo ztráta zahrnuje (mimo jiné) veškeré ztráty příjmu, zisku, zájmů nebo kontraktů a veškeré ztráty utrpěné nemožností dále používat celý nebo část obsahu zásilky.

Článek 7 – VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
7.1. Přestože přepravce ze všech sil usiluje o to, uskutečnit co nejrychleji doručení v co nejkratší době v rámci standardní doby doručování, přepravce nemůže být za žádných okolností, kromě hrubé nedbalosti či podvodu, odpovědný za zpoždění vyzvednutí, přepravy nebo doručení zásilky, ať je příčinou tohoto zpoždění cokoliv.
7.2. Navíc, přepravce nemůže být za žádných okolností, kromě hrubé nedbalosti či podvodu, odpovědný za ztráty, poškození, pochybení v doručení či neúspěšné doručení zásilky vzniklé:
7.2.1. v případě zásahu vyšší moci nebo náhody nebo jakýchkoli v případech prokazatelně zapříčiněných mimo kontrolu přepravce;
7.2.2. jakýmkoliv jednáním, neopatrností či nedbalostí ze strany odesílatele, příjemce nebo jakékoli třetí strany mající nárok vůči zásilce, jakoukoliv osobou nemající nic společného s přepravcem, kterýmkoli zaměstnancem celnice, pošty nebo jiných veřejných služeb a, pokud je tak doporučeno odesílatelem, i zaměstnancem všech použitých dopravců, všech zástupců či náhradních společností zahrnutých do výkonu přepravy, nebo jakéhokoli jiného sub-dodavatele, který přišel se zásilkou do styku;
7.2.3. kvůli povaze obsahu přepravované zásilky nebo nějaké vadě, konkrétnímu aspektu či závadě vlastní tomuto zboží;
7.2.4. smazáním nebo jakýmkoliv jiným podobným poškozením elektronických a fotografických obrázků, reprodukcí a nahrávek v jakékoli
formě způsobeným elektrickým nebo magnetickým jevem.

Článek 8 – REKLAMACE
8.1. Veškeré reklamace musí být vystaveny písemně odesílatelem a odeslány doporučeným dopisem adresovaným na registrovanou kancelář přepravce do 10 kalendářních dnů od data HAWB. Žádné reklamace za ztrátu či poškození zásilky nemohou být přepravcem přijaty po tomto období.
8.2. Žádné reklamace nemohou být přijímány do té doby než bude uhrazena celková částka za přepravu zásilky. Odesílatel nemůže v žádném případě odečíst reklamovanou částku z částky za přepravu, kterou dluží přepravci.

Článek 9 – ZBOŽÍ, KTERÉ PŘEPRAVCE NEPŘEPRAVUJE
Přepravce nepřepravuje zboží, které je přepravovat zakázáno mezinárodní smlouvou IATA nebo jakýkoli jiný obsah zásilky, který vzhledem ke své hodnotě nebo povaze přepravce nepovažuje za přijatelný k přepravě ze zákonných nebo bezpečnostních důvodů (viz seznam zboží vyjmutých z přepravy v brožurách přepravce).

Článek 10 – VARŠAVSKÁ ÚMLUVA
Varšavská úmluva je uplatněna v případě, že přeprava zásilky zahrnuje konečnou destinaci nebo překlad v zemi jiné než je země původu. V takovém případě určuje zmíněná úmluva odpovědnost přepravce za ztráty či poškození zásilky a obvykle snižuje tuto odpovědnost na částky nižší než jsou částky uvedené v těchto VOP.

Článek 11 – PLATBA PŘÍJEMCEM
Pokud přepravce souhlasí s fakturací částky za celkovou přepravu zásilky příjemci, vyhrazuje si veškerá práva odmítnout doručení až do doby než budou tato částka a náklady s takovou fakturací spojené uhrazeny. Pokud příjemce platbu neuskuteční, stává se odpovědným za tuto částku a vedlejší náklady odesílatel. Pokud je třeba, vedlejší náklady mohou zahrnovat i částku zahrnující vrácení zásilky odesílateli.

Článek 12 – POJIŠTĚNÍ
12.1. Na základě písemné žádosti odesílatele a po uhrazení platby zajistí přepravce jménem odesílatele pojištění zásilky do výše nepřesahující 25 000,- EUR.
12.2. Toto pojištění se dále řídí pravidly a podmínkami definovanými v koncepci přepravce na jejímž základě bylo pojištění uzavřeno.
12.3. Jakékoliv nepřímé poškození a ztráta nebo škody vzniklé ze zpoždění dopravy není zahrnuto do podmínek této pojišťovací koncepce.

Článek 13 – SOUDNÍ PRAVOMOCI A ODPOVÍDAJÍCÍ PRÁVO
Veškeré spory budou odkázány na soud kompetentní v místě registrace kanceláře přepravce, který zde má výhradní soudní pravomoc, a budou řešeny podle zákona té země ve které se registrovaná kancelář přepravce nalézá.

Článek 14 – PLATEBNÍ PODMÍNKY, ÚROKY ZA OPOŽDĚNOU PLATBU A ADMINISTRATIVNÍ POPLATKY
14.1. Veškeré naše faktury jsou splatné v hotovosti v registrované kanceláři přepravce nebo jeho bance a pouze v měně ve které je částka na faktuře uvedená.
14.2. Veškeré faktury nezaplacené v určeném termínu budou automaticky penalizovány bez předchozího upozornění o 0.5% úrok za každý započatý den a kompenzaci 15% z celkové částky, přičemž minimální částka kompenzace je ekvivalent 40 EUR v měně, ve které byla faktura vystavena.

Článek 15 – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
15.1. Zasílatel prohlašuje, že v souladu s platnou právní úpravou, a ode dne 25. 05. 2018 i ve smyslu nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “právní úprava ochrany osobních údajů”) zpracovává osobní údaje příkazce, které jsou nezbytné pro plnění zasílatelské smlouvy a pro evidenční účely, případně získané z jiných zdrojů souvisejících se vzájemnou spoluprací příkazce a zasílatele, a další osobní údaje nezbytné pro poskytnutí zasílatelských služeb.
15.2. Jestliže příkazce poskytl zasílateli osobní údaje jiných osob než příkazce, odpovídá příkazce zasílateli za to, že takové údaje byly získány a zpracovány zákonným způsobem, jsou přesné, odpovídající stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu tak, aby je zasílatel mohl v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů použít pro poskytování požadované služby.
15.3. Příkazce bere na vědomí, že zasílatel zpřístupňuje osobní údaje příkazce a osob odlišných od příkazce předané příkazcem zasílateli, v nezbytném rozsahu za účelem plnění práv a povinností zasílatele ze zasílatelské smlouvy, smluvním partnerům zasílatele, kteří pro zasílatele zajišťují zejména přepravu, svoz, manipulaci, doručení či uložení zásilky za účelem doručení (či jiné služby spočívající v realizaci smluvního vztahu zasílatele a příkazce).
15.4. Zpracováváme následující údaje:
kontaktní údaje –  osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa
údaje o objednaných službách –  údaje o přepravovaných zásilkách,  způsob platby včetně čísla platebního účtu, a údaje o reklamacích;
15.5. Podrobnosti a dotazy o zpracování osobních údajů zasílatelem jsou k dispozici na e-mailu: gdpr@wfd.cz


Centrum nastavení ochrany osobních údajů

Necessary

Advertising

Analytics

Other